Tiếng Việt


[English]  [中文] [日本語]  [Tiếng Việt]  [Монгол хэл]  [Bahasa Indonesia] [Español]

Seoulism là mt tp chí tiếng Hàn ca sinh viên quc tế đưc xây dng bi nhiu sinh viên nưc ngoài đang hc tp ti Hàn Quc, đưc thành lp bi nhiu sinh viên ca trưng Đi hc Quc gia Seoul vào ngày 1 tháng 7 năm 2013. Đây là nơi tp hp các sinh viên vi nhiu quc tch khác nhau, cùng chia s ý kiến và quan đim ca mình v các vn đ văn hóa, xã hi, đi sng.

Hàn Quc và đc bit là thành ph Seoul đang trong quá trình toàn cu hóa vi tc đ cao. Trong quá trình phát trin tt yếu y, nhiu sinh viên đang hc tp ti Hàn Quc dù đang n lc đ hòa nhp và nâng cao s hiu biết ln nhau, song cũng không tránh khi vic xut hin nhiu hiu lm và đnh kiến bi nhng tr ngi trong quá trình giao tiếp. Nhng đnh kiến hay hiu lm y cũng góp phn gây ra vic cô lp và to ra ác cm ln nhau. Nếu vy thì làm thế nào đ thích ng vi cuc sng du hc ti Hàn Quc? Seoulism đang đi tìm câu tr li y cho bn. Thông qua khung ca rng ln ca quá trình giao tiếp mang tính tương h, chúng tôi la chn hình thc Webzine(báo mng) nhm mc tiêu đt đưc quá trình giao tiếp có tính tương tác.

 

Seoulism hưng đến mc tiêu chia s nhng kinh nghim hu ích ti tt c đc gi ln đi ngũ biên tp. Bng vic hc tp và s dng tiếng Hàn, sinh viên quc tế có th thích ng vi cuc sng và cht lưng hc tp, va góp phn ci thin nhn thc v Hàn Quc. Ngoài ra Seoulism còn hưng đến vic to s đng cm gia quý đc gi và sinh viên quc tế bng vic đưa đc gi tiếp cn vi thế gii và đón nhn nhng quan đim ca sinh viên quc tế.

 

V thế ca Hàn Quc ngày càng đưc nâng cao trên toàn thế gii và s lưng sinh viên quc tế đến du hc ti Hàn Quc cũng ngày mt tăng. Năm 2013, s lưng sinh viên quc tế đã vưt qua con s 83.000 ngưi và theo d đoán ca chính ph, đến năm 2020 s có khong 200.000 sinh viên quc tế hc tp ti Hàn Quc. Do đó chúng tôi thiết nghĩ vic tìm hiu ln nhau và to mi quan h gn bó thân thiết là rt cn thiết.

 

● Ý tưng sáng lp Seoulism:

1. M rng s giao tiếp tương tác.

2. Phát trin hiu biết ln nhau.

3. Chia s đng cơ hc tp tiếng Hàn

 

● Mc tiêu ca Seoulism:

1. Sinh viên quc tế bi dưng năng lc tiếng hàn bng vic viết tiếng Hàn.

2. Cung cp cơ hi tham d vào các mt trong xã hi Hàn Quc.

3. To cơ hi tri nghim và tiếp cn văn hóa cũng như phương thc sinh hot gia ngưi Hàn Quc và ngưi nưc ngoài.

4. Hình thành s đng cm ln nhau.

1 2 3 4 5 6 7